Hogyan zárhatunk ki gyermeket az örökségből?

Hogyan zárhatunk ki gyermeket az örökségből?

Milyen lehetőségek vannak akkor, amikor az ember még életében, egyoldalú nyilatkozatával szeretné elrendezni halála esetére a vagyonának sorsát, de nem szeretné, hogy minden arra jogosult személy örököljön?

Alapvetően lehetőség van arra, hogy végrendelet útján bárki még életében eldöntse a halála pillanatában meglévő vagyontárgyainak a sorsát. Ennek hiányában a törvényes öröklési rend érvényesül. A végrendeletben el lehet térni ettől az öröklési rendtől és lehet úgy rendelkezni például, hogy kizárólag mindent egy személy örököljön. Azzal, hogy a végintézkedésben csak az a személy kerül meghatározásra, akit örökösünknek szeretnénk, már kizárásra kerül mindenki más, aki öröklésre jogosult lenne a végrendeletben meghatározott vagyontárgyak vonatkozásban.

Fontos kiemelni, hogy végintézkedés esetén is vannak olyan személyek, akik attól, hogy a végrendelet tartalma miatt „kimaradnak”, kizárásra kerülnek az öröklésből, attól még kötelesrészre tarthatnak igényt a végrendeleti örökössel szemben.

A kötelesrész egyszerűen megfogalmazva az arra jogosult személy csökkentett mértékű részesülése az öröklésből. Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne, mértéke a jogosultnak járó örökrésznek az 1/3-a.

A végrendelkező személynek lehetősége van arra, hogy a végrendeletében kitagadással éljen a kötelesrészre jogosult személlyel szemben, ekkor a kitagadott személy részére nem jár kötelesrész sem. A kitagadásnak csak a törvényben meghatározott esetekben van helye, annak okát a végrendeletben mindig kifejezetten meg kell jelölni.

Kitagadási ok lehet, ha a kötelesrészre jogosult személy
érdemtelen lenne az öröklésre,
bűncselekményt követ el az örökhagyó sérelmére,
– az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el
– az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségétsúlyosan megsértette;
erkölcstelen életmódot folytat;
– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek – a büntetését még nem töltötte ki;
– a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá

Fentieken túlmenően a nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is kitagadhatja.

Ezen túlmenően a szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot, továbbá házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt is kitagadhatja.

Fontos kiemelni, hogy szóbeli végrendelkezésre csak nagyon szűk körben van lehetőség, míg az írásbeli végrendelet elkészítésének szigorú tartalmi és alaki (formai) feltételei vannak, amelyek ha nem teljesülnek maradéktalanul, úgy az adott végrendelet érvénytelen lesz és a hagyatéki eljárás során nem vehető figyelembe. Emiatt, illetve a részletek pontos tisztázása és a kívánt eredmény elérése érdekében a végrendelet elkészítéséhez célszerű ügyvéd segítségét igénybe venni.

2018-06-27T07:15:25+00:00

Facebook